دوران

لطفا صبر کنید ...

احمد شاكري

معاون بهره برداري و توسعه آب

 • تحصيلات : كارشناسي ارشد

احمد شاكري

معاون بهره برداري و توسعه آب

 • تلفن : 0763292
 • پست الکترونیکی : shakeri@abfahormozgan.com


 • سوابق تحصيلي
 • سوابق شغلي
 • عضويت در كميته ها
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
 • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • شرح وظايف
 • حوزه هاي تحت سرپرستي


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0