آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

معاون مالی و پشنیبانی

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ - ۱۳:۵۴:۳۲

معرفی

نام و نام خانوادگی: غلامحسين محبي
سمت: معاون مالي و پشتيباني
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۱۰
محل تولد: بندرخمير
تلفن: 076-33338014
نمابر: 07633338014
داخلی: 236
voip: 200
پست الکترونیک: mohebbi [at] abfahormozgan [dot] com
آدرس محل کار: بندرعباس - بلوار شهيد ناصر - جنب بيمارستان شريعتي - كد پستي 7914964575

سوابق تحصيلي

مدرک تحصیلی رشته نام دانشگاه سال اخذ معدل
ليسانس حسابداري دانشكده علوم اداري و اقتصادي اصفهان 1369
فوق ليسانس مديريت مالي موسسه تحقيقات و اموزش مديريت كرج 1388

سوابق شغلی

سمت محل خدمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات
كارشناس مالي شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1369/05/22 1371/01/23
رئيس حسابداري شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1371/06/01 1373/12/29
مدير مالي شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1374/01/01 1374/09/30
معاون مالي وپشتيباني شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1374/10/01 1385/12/19
نماينده مجري طرح واگذاري كارها به بخش خصوصي شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1385/12/20 1386/10/30
ذيحساب شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1386/11/01 1391/03/06
رئيس گروه حسابرسي و نظارت مالي شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1391/03/07 1395/01/09
مديردفترهيات مديره وحسابرس داخلي شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1395/01/10 1395/09/13
سرپرست معاونت مالي و پشتيباني شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1395/09/14 تا كنون

سوابق تجربي و دوره آموزشي

عنوان دوره محل برگزاری ساعت
كارگاه آموزشي سيستم جامع مالي مركز تحقيقات و بهره وري 40
كارگاه آموزشي ايجاد انگيزه دركار شركت تاب نيرو 6
سميناراستقرار نظام پذيرش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان 8
كارگاه تخصصي مهندسي مالي شركت دانش پژوه 8
آگاهي هاي توجيهي - حفاظتي مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان 16
دوره حسابداري صنعتي كارشناسان دانشكده صنعت آب و برق 18
دوره استاندارد هاي حسابداري موسسه آگاهان نيرو 60
نقش مديران مياني در اجراي سيستم شركت IMQ 16
طرح طبقه بندي مشاعل و قانون كار مركز مطالعات و آموزشهاي كوتاه مدت 32
ديدگاههاي نوين در مديريت مالي شركت تعاوني توان نيرو 24
تامين مالي از طريق قراردادها شركت دانش پژوه 8
توسعه وترويج فرهنگ نماز دانشكده صنعت آب و برق 24
قانون منع مداخله كاركنان دولت دانشكده صنعت آب و برق 4
قانون ديوان محاسبات كشور دانشكده صنعت آب و برق 12
تشريفات برگزاري مناقصه ومزايده دانشكده صنعت آب و برق 16
planing management if holdin متفرقه 8
آيين نگارش و مكاتبات اداري مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان 12
آشنايي با مدل تعالي سازماني سازمان مديريت صنعتي 16
آشنايي با خودارزيابي سازمان مديريت صنعتي 8

عضويت در كميته ها و كارگروه

عنوان کمیته یا کارگروه از تاریخ تا تاریخ
رئيس كميته تشكيلات وطبقه بندي مشاغل كارگري 1373/0304
عضو كميته تشكيلات وتشكيلات وتجهيز نيروي انساني 1375/06/27
عضو كميته مسكن 1376/04/24
عضو كميته انرژي شركت 1378/07/14
عضو كميته بررسي گزارشات پاياني طرح ورشد وارتقا 1379/03/07
عضو كميته مسكن 1381/11/03
عضو كميته بحران آب 1381/11/29
كميته آب بحساب نيامده 1382/02/21
دبيركميته وصول مطالبات 1382/07/08
عضو كميته فني وتخصصي بررسي پايان نامه هاي طرح رشد 1383/01/25
عضو ستاد هماهنگي 1383/02/12
عضو كميته مصاحبه كننده آزمون استخدامي 1383/11/27
بعنوان دبير كميته وام ضروري 1384/04/23
عضو كميته بهره وري 1385/02/17
عضو كميته هوشمند سازي 1385/03/02
عضو كميته بهره وري 1385/03/08
عضو كميسيون نصب و وصل انشعاب فاضلاب 1385/04/24
عضو كميته راهبري نظام پيشنهادات 1385/04/24
عضو اصلي شوراي امر به معروف و نهي از منكر 1385/07/29
عضو كميته بحران آب 1385/10/01
عضو كميته پيشگيري از سرقت در شركت 1385/10/25
عضو كميته پدافند عامل 1387/11/12
عضو كميته طرح هدفمندي يارانه 1389/10/06
عضو كميته ساماندهي و فروش اموال مازاد 1391/10/19
عضو دايم كميسيون خسارت استان 1390/02/11
نماينده مديرعامل در كميته انضباط كار 1392/01/26
نماينده مديرعامل در كميته وام مسكن وضروري 1392/02/16 تاكنون
عضو كميته وصول مطالبات شركت 1392/05/13
عضو كارگروه مبارزه با پولشويي 1392/06/21
عضو كميته ارزيابي عملكرد 1392/09/26
عضو كميته تحول اداري 1392/10/04
نماينده مدير عامل در كميته هاي وام 1392/08/06 تاكنون
نماينده مدير عامل در كميته انضباطي 1392/11/04
عضو كميته مصارف و انشعابات غير مجاز 1394/11/26
عضو ومسئول ارائه گزارش يكسان سازي دستورالعمل ها 1394/03/04
عضو كميسيون معاملات 1395/03/09 تاكنون
عضو كارگروه بازنگري قراردادهاي بهره برداري و ارائه گزارش 1395/03/15 تاكنون
عضو اصلي كميته مديريت بحران 1395/11/16 تاكنون
رئيس كميته مسكن 1395/11/27 تاكنون
كميته سرمايه انساني 1395/12/21 تاكنون
كميته ساختار و فناوري هاي مديريت 1395/12/17 تا كنون
كمسيون توسعه مديريت 1395/12/17 تاكنون

فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )

عنوان توضیحات

مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي

عنوان مهارت يا گواهينامه موسسه ارائه دهنده

شرح وظایف

 • تنظيم برنامه عمليات اجرايي واحد مربوطه براساس خط مشي تعيين شده .
 • سازماندهي ، برنامه ريزي ، كنترل ، ايجاد هماهنگي وتقسيم كار درواحد تحت سرپرستي .
 • همكاري درتهيه وتنظيم خط مشي و سياستهاي مالي و اقتصادي شركت براساس مصوبات مديريت .
 • همكاري درتهيه وتنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم بمنظور اجراي مقررات و طرحهاي مالي در شركت .
 • بررسي وارزيابي كفايت و موثربودن كنترلهاي موجود درامورمالي شركت .
 • برنامه ريزي و تهيه طرحهاي جامع بمنظور ايجاد تغييرات لازم در روشهاي عملياتي امورمالي و تطبيق آنها با تغييرات حاصله در توقعات و محدوديت هاي دروني و بروني شركت .
 • برنامه ريزي و تهيه طرحهاي مهم مالي در رابطه با تقليل هزينه ها همراه با تامين مالي و پيش بيني حد اقتصادي وجوه .
 • بررسي و مطالعه جامع درمورد تشخيص امكانات و محدوديت هاي اجرايي پروژه ها و طرحهاي جديد ازنقطه نظراقتصادي ، مالي ،‌ سودآوري و برگشت سرمايه وتنظيم گزارش توجيهي لازم دراين زمينه و ارائـه آن به مافوق .
 • كنترل نهايي كليه اسنادقطعي مالي به منظور حصول اطمينان از صحت مندرجات و تطبيق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه .
 • نظارت وهمكاري درتهيه وتنظيم بموقع گزارشهاي مالي مختلف ، تنظيم ترازنامه و بيلان هاي مالي موردنياز شركت .
 • نظارت و پيگيري درمورد تعيين قيمت تمام شده  خدمات شرکت .
 • نظارت براجرا و رعايت مقرارت داخلي و قوانين مالي درثبت و صدور اسنادمالي .
 • انجام بررسي هاي اقتصادي و مالي بمنظور برآورد هزينه هاي اجرايي طرحهاي سرمايه اي شركت .
 • بررسي واظهارنظر درمورد قراردادهاي منعقده با مشتريان و پيمانكاران از نظر رعايت قوانين مالي و مصوبات هيئت مديره درتنظيم آنها .
 • نظارت و پيگيري درمورد وصول مطالبات جاري و معوقه شركت از طرفهاي مربوطه

حوزه های تحت سرپرستی

اداره انبارها
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
یوسف حسین پور مدیر اداره انبارها 07633350582   230 hoseinpour(at)abfahormozgan.com
امور بازرگانی
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
احمد منتظری مدیر امور بازرگاني 07633350582   220 montazeri(at)abfahormozgan.com
امور مالی
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
علی طارمی مدیر امورمالي 07633350582   210 taromi(at)abfahormozgan.com
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
شهریار اسلامی مدیر امور اداري 07633350582   240 eslami(at)abfahormozgan.com
 • تعداد بازدید کل:6,274,419
 • بازدید ها:
  • امروز:4,457
  • این هفته:54,585
  • این ماه:260,515
  • سال:3,104,499