آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۳:۰۸:۱۹

تهيه، حمل و اجراي پوشش كولتار اپوكسي سازه هاي تصفيه خانه فاضلاب رودان .

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۱۳:۱۳:۳۹
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
ساعت بازگشایی : ۱۳:۰۹
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : پيام زمان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 171,000,000 ریال

اصلاحيه فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : تهيه، حمل و اجراي پوشش كولتار اپوكسي سازه هاي تصفيه خانه فاضلاب رودان .
مبلغ برآورد اوليه: 3،416،123،430 ريال ( سه ميليارد و چهارصد و شانزده ميليون و يكصد و بيست و سه هزار و  چهارصد و سي ريال ) .
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  171،000،000 ريال ( يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : 5 ابنيه  يا 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /1ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 10 تاريخ  11/8/96 ساعت 15 تاريخ 96/8/17
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 96/9/4
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ96/9/8
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       
 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,203,760
  • بازدید ها:
    • امروز:237
    • این هفته:13,993
    • این ماه:59,887
    • سال:910,350