آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۳:۰۸:۱۹

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند – اولویت سوم -

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۳:۴۶:۴۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
ساعت بازگشایی : ۱۲:۱۲
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : رسالت -جام جم
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,060,000,000 ریال

 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند اولویت سوم -

مبلغ برآورد اوليه: 997/176/003/21 ريال ( بیست و یک  ميليارد و سه ميليون و يكصد و هفتاد و شش  هزار و  نهصد و نود و هفت ريال ) .

( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :   000/000/060/1ریال ( یک میلیارد و شصت ميليون ريال )

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب 

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /1ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 12 تاريخ2/8/96 تا ساعت 15 تاريخ 10/8/96 .

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 24/8/96

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 1/9/96

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,203,709
  • بازدید ها:
    • امروز:186
    • این هفته:13,942
    • این ماه:59,836
    • سال:910,299