آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳:۰۹:۴۰

شرح خدمت

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب


مدت زمان انجام کار

24 ساعت از زمان مراجعه متقاضي ، تشكيل پرونده و صدور صورتحساب ، 72 ساعت پس از ارائه مجوزهاي لازم و پرداخت صورتحسابهاي صادره تا زمان نصب انشعاب

مدارك مورد نياز

1-كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي مشخصات ذيل:

جهت شمال –مختصات x  y – كروكي موقعيت و راهنما- -پلان پيلوت

2-اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار

3-اصل و كپي سند يا نامه واگذاري

4-اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي

5-شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه

6-كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

زمين داراي پروانه ساخت

ساخت و ساز

ملك درحال احداث

ملكي كه درحال تخريب و تجديدبنا مي باشد

ملكي كه عمليات ساخت و ساز آن به اتمام رسيده است

دائم

ساخت و ساز به دائم

1-كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي مشخصات ذيل:

جهت شمال –مختصات x  y – كروكي موقعيت و راهنما- پلان پيلوت

2-اصل و كپي پروانه يا مجوز فعاليت از مرجع ذيصلاح

3-اصل و كپي سند يا نامه واگذاري

5-شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه

پروژه هاي موقت ( پروژه هايي كه پس از اتمام پروژه، انشعاب آب جمع آوري مي گردد)اين پروژه ها شامل پروژه هاي مسكوني،تجاري،اداري و صنعتي نمي باشد.

آب موقت كارگاهي

1-كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي مشخصات ذيل:

جهت شمال –مختصات x  y – كروكي موقعيت و راهنما-پلان پيلوت

2-اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار

3-سند يا نامه واگذاري

4- اصل و كپي پروانه كسب

5- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي

6-شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه

7-كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

8-تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره

 

واحدهاي تجاري  ، ساير مراكز خدماتي غير دولتي

تجاري

 

1-كروكي جديد با مهر دفتر فني پلان جانمايي واحد صنعتي

2-كپي كارت ملي و شناسنامه براي اشخاص حقيقي و آخرين آگهي تغييرات و اساسنامه شركت براي اشخاص حقوقي

3-موافقت اصولي يا جواز تاسيس از سازمان صنعت و معدن  و تجارت

4-معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي جهت واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي(واحد هاي خارج از شهرك مي بايست حتما سند يا نامه واگذاري داشته باشند)

5-تعيين نياز آبي بر مبناي جواز تاسيس ويا نامه از سازمان صنعت و معدن و تجارت و برمبناي حداقل ظرفيت قراردادي بر اساس ضوابط ابلاغي هيئت مديره شركت

6-شماره اشتراك يا قبض آب همسايه

7-كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

كليه واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه از مراجع ذيصلاح

صنعتي

 

1-سند يا نامه واگذاري

2-پروانه ساختمان

3-نامه درخواست انشعاب

4-شماره اشتراك يا قبض آب همسايه

5-كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

6-تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره

مراكز عمومي و دولتي

اداري-عمومي

 


فلوچارت فرآيند

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب


  • تعداد بازدید کل:511,115
  • بازدید ها:
    • امروز:403
    • این هفته:22,474
    • این ماه:83,917
    • سال:511,015