آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

قطع موقت و وصل انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۲:۰۷:۳۱

شرح خدمت

قطع موقت انشعاب:

بر اساس بند 39-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب در صورتيكه تنها مشترك يا  مصرف كننده پس از تسويه حساب ،درخواست قطع انشعاب را موقتا بنمايد ( در صورتيكه از يك انشعاب چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كنندگان درخواست نمايند) شركت انشعاب را موقتا قطع خواهد نمود.

وصل انشعاب(برقراري مجدد انشعاب جهت انشعابات غيرفعال) :

بر اساس بند1-40-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب ،براي برقراري مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلي كه سابقا انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته و موقتا قطع گرديده است ،مشترك يا استفاده كننده مي بايست بر اساس تعرفه هاي مصوب ،كليه  بدهي هاي معوقه و وهزينه وصل و يا نصب مجدد و خسارت وارده (برحسب مورد) وحداقل بهاي آب و كارمزد و دفع فاضلا ب و آبونمان ماهيانه در طول قطع را به شركت پرداخت نمايند.


مدت زمان انجام کار

قطع موقت 24 ساعت و وصل انشعاب 48 ساعت

مدارك مورد نياز

مدارك مورد نيازقطع موقت انشعاب

فتوكپي كارت ملي مالك انشعاب

تسويه حساب  تمامي بدهي ها  از جمله آب بها ،حق و نصب انشعاب آب و فاضلاب

ارائه  درخواست

مدارك مورد نيازوصل انشعاب

ارائه درخواست
پرداخت صورتحسابهاي صادره


فلوچارت فرآيند

قطع موقت و وصل انشعاب


  • تعداد بازدید کل:511,111
  • بازدید ها:
    • امروز:399
    • این هفته:22,470
    • این ماه:83,913
    • سال:511,011