آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۶:۳۸

معاون بهره برداری

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۴۸:۴۸

معرفی

نام و نام خانوادگی: علاء اميريان نژاد
تلفن: 07633350582
voip: 600
پست الکترونیک: amirian [at] abfahormozgan [dot] com

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي ها ، استراتژي ها وسياستهاي مورد نظر واحد با توجه به مصوبات مديريت شركت و آيين نامه هاي مربوطه .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي واحدهاي مختلف وايجاد بازخورهاي مناسب به منظور بهينه سازي آنها ورفع تنگناهاي موجود .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي به منظور ارزيابي ، كنترل وپيگيري برنامه هاي واحدهاي مختلف .
 • همكاري در برنامه ريزي وتامين نيروي انساني مورد نياز واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي واحدهاي مختلف براساس برنامه هاي كلي مصوب مديريت .
 • نظارت و كنترل براجراي برنامه ها توسط واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با هدفها وبرنامه هاي تعيين شده و پيگيري علل انحرافات از برنامه هاي مربوطه .
 • ارائـه روشها وپيشنهادات به منظور بالابردن سطح كيفيت وكميت محصولات و خدمات ارائـه شده وتقليل هزينه هاي واحد .
 • نظارت و كنترل برتهيه وتدوين روشها و دستورالعمل هاي موردنياز براساس استانداردهاي ملي و بين المللي .
 • مراجعه به واحدهاي عملياتي به منظور كنترل وارزيابي چگونگي اجراي برنامه ها .
 • بررسي و اظهارنظردرمورد انعقاد قراردادهاي انجام پروژه ها در جهت پيشبرد اهداف وفعاليتهاي شركت .
 • بررسي وتاييد صورتحسابها وهزينه هاي انجام شده در واحدهاي مختلف .
 • كنترل نحوه كاربرد مطلوب و استفاده بهينه از منابع مالي ، تخصصي و نيروي انساني در واحدهاي مختلف .
 • بررسي آمار و تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائـه نظرات مشورتي جهت بهره گيري صحيح ومنطقي ازمنابع بالقوه شركت .
 • بررسي و كنترل وضعيت پيشرفت پروژه هاي دردست اقدام و مطابقت يا برنامه هاي تعيين شده و تهيه وتنظيم گزارشهاي لازم جهت ارايه به مديريت شركت .
 • حضور در جلسات معاونین به منظور پيگيري و حل وفصل مسائل شركت و واحد تحت سرپرستي .
 • شركت درجلسات تخصصي وارائـه گزارشات ، آمار ، بودجه و برنامه ريزي در چهارچوب فعاليتهاي شركت .
 • بررسي و مقايسه فعاليت هاي شركت و تجزيه وتحليل اثْرات اقتصادي آنها وتهيه گزارشات توجيهي بمنظور تشريح نقاط قوت وضعف هريك و ارائـه پيشنهادات وطرحهاي مناسب .
 • دريافت آمار واطلاعات وگزارشهاي مربوط به عملكرد قسمتهاي مختلف وتهيه وتنظيم گزارش تلفيقي جهت ارائـه به مافوق .
 • ارائه طرحهای بهبود مدیریت ،بررسی وشناخت سازمان ،ارتباطات سازمانی ،تسهیل و منطقی کردن کارها،بهبود فرآینده و گردش کار.

حوزه های تحت سرپرستی

دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
عاطفه با غستاني مدیر دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درامد 07633350582 243 610 baghestani@abfahormozgan.com
دفتر كنترل كيفيت آب
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
پريسا زارعي مدیر دفتركنترل كيفيت آب 07633350582 233 604 zarei@abfahormozgan.com
دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
امين مظفري پور مدیر دفتر بهره برداري فاضلاب 07633350582 232 603 mozafaripour@abfahormozgan.com
دفتر بهره برداري از تاسيسات آب
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
حسن ايرانمنش مدیر دفتر بهره برداري آب 07633350582 322 602 iranmanesh@abfahormozgan.com
 • تعداد بازدید کل:338,379
 • بازدید ها:
  • امروز:2,398
  • این هفته:12,563
  • این ماه:52,333
  • سال:338,420